Regulamin

Jak każde biuro turystyczne mamy swój regulamin, który stanowi zbiór zasad, Państwa i nas obowiązujących, a mający na celu zapewnić lepszą organizację naszej współpracy.

Wędrowniczkowy regulamin, stanowi integralną część umowy. Przesłanie do biura wypełnionej karty uczestnika (karty kwalifikacyjnej) lub jej skanu jest równoznaczne z zawarciem umowy z biurem Wędrowniczek Junior oraz potwierdzeniem znajomości niniejszego regulaminu.

Wędrowniczkowy regulamin, stanowi integralną część Umowy.

Zawarcie Umowy pomiędzy Organizatorem lub Agentem upoważnionym do sprzedaży imprez przez Organizatora w oparciu o umowę agencyjną (zwanym w dalszej części regulaminu Sprzedającym), a Rodzicem lub prawnym opiekunem uczestnika imprezy (zwanym w dalszej części regulaminu Rodzicem) następuje w momencie przekazania do biura oryginału wypełnionej Karty Uczestnika.

Rodzic powinien zadbać o to, żeby Karta Uczestnika została wypełniona rzetelnie, a dane i adres osób mających wziąć udział w imprezie podane były prawidłowo.

Rodzic ma obowiązek poinformować Sprzedającego o pełnych danych osobowych oraz ewentualnych ich zmianach w takim terminie przed rozpoczęciem imprezy, aby możliwe było załatwienie koniecznych formalności.

Uczestnik zobowiązany jest przedłożyć dokumenty niezbędne do uczestnictwa w imprezie (Paszport, Dowód Osobisty, Karta Uczestnika itp.).

W przypadkach szczególnie uzasadnionych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków Umowy zawartej z Rodzicem, terminu, programu i ceny imprezy, w przypadku: zmiany kursów walut, zmiany cen paliwa, wzrostu podatków oraz siły wyższej. Podwyższenie ceny imprezy, nie może nastąpić jednak później niż 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. Sprzedający ma obowiązek zawiadomić o tym Rodzica w formie pisemnej. W przypadku powyższych zmian Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w imprezie, powiadamiając pisemnie Organizatora o decyzji w ciągu 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, patrz punkt „Rezygnacje i zwroty”. Brak odpowiedzi w tym terminie uważać się będzie za akceptację nowych warunków.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy w każdym czasie w przypadku zaistnienia okoliczności rozumianych jako siła wyższa (m.in. decyzje władz państwowych i innych instytucji, wojna, klęska żywiołowa, strajki). Powodem odwołania imprezy może być również brak wymaganego minimum Uczestników.

Rodzic zawierając umowę wyraża zgodę na publikację w galerii zdjęć na stronie internetowej www.wedrowniczek.pl wizerunku swojego dziecka lub podopiecznego. Jeśli takiej zgody nie wyraża, musi napisać to na karcie uczestnika.

Uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnych dokumentów podróżnych upoważniających do przekroczenia granicy RP i granic innych państw, przez które przejeżdża i do których się udaje: paszport, ważna wiza, w przypadku konieczności jej posiadania, o ile nie zapewnia tego Organizator, oraz wymagane zaświadczenia lekarskie, dowód wpłaty.

Organizator nie gwarantuje miejsca na imprezie w przypadku samowolnej zmiany przez Uczestnika miejsca rozpoczęcia imprezy.

Sprawny przebieg imprezy zapewnia stosowanie się do zaleceń przedstawiciela Organizatora, przestrzeganie punktualności, a podczas imprez grupowych informowanie pilota wycieczki o zamiarze oddalenia się od grupy.

Jeżeli z przyczyn niezależnych od Organizatora następują zmiany programu w trakcie trwania imprezy, Organizatora zobowiązany jest do zorganizowania świadczeń zastępczych. W przypadku braku takiej możliwości Uczestnikowi przysługuje zwrot wartości nie zrealizowanych świadczeń. Realizacja świadczeń zastępczych o tej samej wartości nie stanowi wady usługi i Uczestnik z tego powodu nie może rościć do Organizatora pretensji.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów wynikłe z przyczyn od niego niezależnych (np. warunki atmosferyczne, siła wyższa, dłuższy czas oczekiwania na granicy, przepisy obowiązujące w kraju pobytu, umowy międzynarodowe), a także z winy uczestników.

Nie uważa się za wady imprezy niedociągnięć zawinionych przez osoby trzecie nie pozostające w stosunku prawnym z Organizatorem, a także tych, za które z mocy prawa Organizator nie może odpowiadać.

Uczestnikowi nie przysługuje zwrot równowartości świadczeń, których nie wykorzystał w trakcie trwania imprezy z przyczyn leżących po jego stronie (m.in. spóźnienie się na miejsce rozpoczęcia imprezy, przerwanie podróży, skrócenie pobytu, awaria własnego środka transportu, nieprzestrzeganie przepisów celno-wizowych lub, jeżeli władze graniczne nie wydadzą zezwolenia na wjazd).

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany warunków zakwaterowania na takie same lub o wyższym standardzie. W takim przypadku nie stanowi to zmiany warunków umowy i nie stanowi podstawy reklamacji.

Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia wszelkich lokalnych opłat, o ile nie zapewnia tego Organizator, podczas przejazdu oraz na miejscu pobytu (np. opłaty klimatyczne, kaucje, itp.) wymienionych w ofercie. Nie spełnienie tego obowiązku może skutkować odmową wykonania świadczeń.

W czasie trwania imprezy Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów i przepisów celno-wizowych, dewizowych i innych obowiązujących w RP, krajach tranzytowych, kraju docelowym, miejscach pobytu, zwiedzanych obiektach, autokarze oraz ponosi pełną odpowiedzialność materialna wobec Organizatora za szkody powstałe z winy jego lub osób niepełnoletnich zgłoszonych przez niego i biorących udział w imprezie. Uczestnik zobowiązany jest do naprawy szkody lub pokrycia związanych z tym kosztów.

Podczas imprez młodzieżowych w przypadku nie przestrzegania przez Uczestnika regulaminu kolonii/obozu, spożywania alkoholu, palenia tytoniu, aroganckiego zachowania, wybryków chuligańskich, Organizator zastrzega sobie prawo odesłania uczestnika do domu na koszt rodziców/opiekunów, którzy również ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dziecko podczas pobytu na imprezie.

W przypadku, jeżeli Uczestnik utrudnia właściwe przeprowadzenie imprezy, pobyt innym uczestnikom, nie stosuje się do innych zobowiązań zawartych w Umowie lub nie posiada wymaganych dokumentów, Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w trakcie jej realizacji bez jakichkolwiek zwrotów. Wszelkie koszty takiej sytuacji ponosi Uczestnik.

Na imprezach młodzieżowych odpowiedzialność Organizatora kończy się w momencie rozwiązania imprezy, rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego przybycia na ustalone miejsce i odbioru niepełnoletniego uczestnika. Po zakończeniu imprezy Organizator nie ma możliwości zapewnienia opieki.

Biuro wprowadza limit bagażu na wszystkie wyjazdy autokarowe: jedna sztuka bagażu głównego (do 20 kg), jedna sztuka bagażu podręcznego (do 5 kg), w przypadku wyjazdów narciarskich dodatkowo 1 komplet sprzętu na osobę (narty/deska, buty, kijki). Sprzęt powinien być zapakowany w pokrowce.

Ponieważ maksymalna ładowność autokaru jest limitowana prawem transportowym obsługa autokaru ma prawo odmówić zabrania bagażu przekraczającego opisany limit.

Uczestnik zawierając Umowę oświadcza, że stan jego zdrowia oraz wszystkich osób również niepełnoletnich zawartych w Umowie w pełni umożliwia udział w imprezie.

Uczestnicy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, szczegółowe informacje zawarte są w ofercie i odrębnych warunkach ubezpieczenia.

Organizator bierze odpowiedzialność odszkodowawczą w zakresie kwoty gwarantowanej gwarancją bankową.

Organizator szczególnie zaleca wszystkim Uczestnikom zawarcie umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy lub przerwania podróży.

Przy podpisaniu Umowy Uczestnik wpłaca na rzecz Organizatora zaliczkę w wysokości nie mniejszej niż 25% wartości imprezy, pozostałą część należy wpłacić nie później niż 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. Jeżeli zgłoszenie na 30 i mniej dni od daty rozpoczęcia, Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty całości ceny w biurze sprzedającego, na zbiórce lub na rachunek bankowy Organizatora przed rozpoczęciem imprezy.

Warunki płatności mogą się różnić w zależności od oferty, wtedy zostaną w tej ofercie szczegółowo opisane i będą nadrzędne nad ogólnymi opisanymi powyżej.

W przypadku wpłat dokonywanych na rachunek bankowy Organizatora, datą płatności jest data wpływu środków finansowych na rachunek Organizatora.

Nie dokonanie w terminie wpłaty lub niedostarczenie dokumentów lub brakujących informacji powoduje automatyczne wygaśnięcie Umowy z winy Uczestnika na warunkach rezygnacji. Organizator w takim przypadku nie jest zobowiązany zawiadomienia o tym fakcie Uczestnika.

Uczestnik może zrezygnować z udziału w imprezie, lecz rezygnacja może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej. Za datę rezygnacji przyjmie się dzień jej wpływu do Organizatora.

Rezygnacja bez potrąceń następuje w przypadkach: – braku wymaganego minimum uczestników, – nie przyjęcia zmian po otrzymaniu informacji w tej sprawie przez Uczestnika w ciągu 3 dni, – w razie odwołania imprezy.

Jeżeli Uczestnik rezygnuje z uczestnictwa w imprezie z przyczyn leżących po jego stronie, w tym między innymi z powodu: niedotrzymania określonych w umowie terminów płatności, niedostarczenia dokumentów, choroby, nieprzybycia na zbiórkę, innych przypadków losowych, Organizator z uwagi na poniesione koszty organizacji potrąca: – 10% ceny jednak nie mniej niż 50 pln przy rezygnacji do 33 dnia przed rozpoczęciem imprezy, – 35% ceny przy rezygnacji między 32 a 16 dniem przed rozpoczęciem imprezy, – 60% ceny przy rezygnacji między 15 a 4 dniem przed rozpoczęciem imprezy, – 95% ceny przy rezygnacji krótszej niż 4 dni przed rozpoczęciem imprezy. Organizator zaleca zawarcie umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy.

Potrącenia z powodu rezygnacji następują niezależnie od daty zawarcia umowy.

Zwrotu należności po odliczeniu kosztów rezygnacji Organizator dokonuje w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, a od zwracanych kwot nie przysługują odsetki.

Organizator nie dokonuje potrąceń poza opłatą manipulacyjną w wysokości 5% ceny imprezy, jednak nie mniejszej niż 50 pln w wypadku wskazania przez Uczestnika osoby spełniającej warunki uczestnictwa w imprezie, która przejmie jego prawa i zobowiązania wynikające z umowy udziału w imprezie. Zmiana może zostać dokonana w terminie niezbędnym do załatwienia koniecznych formalności.

W przypadku obozów młodzieżowych/kolonii wszelkie uwagi, sugestie dotyczące przebiegu imprezy rodzice/opiekunowie zobowiązani są zgłaszać kierownikowi lub właściwemu wychowawcy przebywającemu w miejscu wypoczynku dziecka.

Wszelkie reklamacje, uwagi i sugestie dotyczące pozostałych imprez należy zgłaszać pisemnie w trakcie ich trwania bezpośrednio przedstawicielowi Organizatora (pilot, rezydent) i otrzymać pisemnie potwierdzenie.

Organizator przyjmuje pisemne reklamacje w terminie 7 dni od daty zakończenia imprezy i zobowiązany jest do rozpatrzenia ich w ciągu 30 dni od daty potwierdzonego wpływu.

W przypadku sprzedaży agencyjnej Uczestnika obowiązują Warunki Uczestnictwa Organizatora imprezy.

Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy Organizator i Uczestnik będą się starali rozwiązywać polubownie, a w razie niemożności polubownego rozwiązania wszelkie spory rozstrzyga sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Organizatora.

Nieważność pojedynczych postanowień Umowy nie narusza ważności całości Umowy.

W sprawach nie unormowanych niniejszą Umową mają zastosowanie Ustawa „O usługach turystycznych” z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami oraz Kodeks Cywilny.

Organizator oświadcza, że zawarł umowę gwarancyjną z Signal Iduna PTU S.A. , która jest kontynuowana. (Zobacz nasze zezwolenia)

Klient ubiegający się o zwrot wniesionych wpłat, w razie nie wykonania zobowiązań umownych przez Organizatora, powinien przedstawić Gwarantowi lub Wojewodzie Mazowieckiemu prawomocny wyrok sądowy stwierdzający niewykonanie przez organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego zobowiązań umownych i nakładający na niego obowiązek zwrotu wpłat wniesionych przez Klienta.

O wytoczeniu powództwa należy powiadomić Wojewodę Mazowieckiego oraz Gwaranta nie później niż 21 dni po upływie terminu ważności gwarancji bankowej, pod rygorem utraty zabezpieczenia.